Tarix Mövzu sınağı 1

012 530 55 46

055 231 50 25

Tarix Mövzu sınağı 1

1.Manna dövlətinə aiddir:

1.Parfiya dovləti ilə muttəfiq idi.

2.Heroqlif yazılardan istifadə edilirdi.

3.hökmdarı  1-ci  Rusa idi.

4.Ərazisi şimalda Araz çayına çatirdı.

5.Selevkilərdən asılı vəziyyətə duşmuşdu.

a)3,5      b)1,2        c)2,4         d)4,5      e)1,4

2.Lullubi və Kuti dövlət qurumlarının  tarixinə   aid umumi cəhət:

a) Akkad  dövlətinə qarşı mubarizə  aparmaları.

b)Canişinlik sistemi  yaratmaları .

c)Azərbaycanin şimal ərazilərini əhatə etmələri .

d)3-cu əsr şummer sulaləsinin  devirmələri .

e)Assuriya  tərəfindən  suquta uğradılmaları.

3.Bacarıqlı insana aiddir:

1.Ibtidai  dini təsəvvurlərə malik idi.

2.Mikrolit   alətlər  hazırlayırdı .

3.Qəbilə icmasında yaşayırdı.

4.Sumuk ve buynuzdan  balıq  ovu uçun  qarpunlar  hazırlayırdı.

5.Şura,rabitəli nitə malik idi.

A)1,2        B)1,4     C)2,4       D)1,3          E)2,5

4.Turukkilərə aid olmayan  xususiyyət:

a)Urmiya gölunun cənubunda yaşamışlar.

b)Assurlara qarşı  mubarizədə  Şuşarra vilayətini  tutdular.

c)Kuti dövlet qrumunun tərkibinə daxil olmuşlar.

d)Lullubi dövlət qurumunun tərkibinə daxil olmuşlar.

e)Hamurapiyə məğlub olduqları  uçun  Babilistan ərazisində  məskunlaşa  bilmədilər.

5.Orta daş dövrunun əlamətlərindən biri:

a)Nəsli qəbilə icmasinin daılması.

b)Səsli nitqin yaranmasi.

c)Ekinçiliyin əsas təsərrufat sahəsinə çevrilməsi.

d)Ilk əkinçilik  vərdişlərinin yaranması.

e)Ilk insan məskənlərinin salınması.

6. Albanyada Arsakilər sulaləsinin hakimiyyət dövrundə baş vermişdir:

a)Ərəb xilafətinə qarşı mubarizə aparılması.

b)Sasanilərlə birlikdə Romaya qarşı mubarizə aparılması.

c)Albanyanin Bizans imperiyasından asılı vəziyyetə duşməsi .

d)Sasanilərə qarşı  xilafətlə  ittifaq qurulması.

e)Albanyanın xəzərlərinin  qaretçi  yuruşlərinə  məruz qalması.

7.Sasanilər dövrundə Albanyada patriklər adlanirdi:

a)Varlı kəndilər       b)iri feodallar        c)Tacirler

d)Torpaqsız kəndilər         e)tacirlər

8.Alt və Orta paleolit dövrlərinin oxşar cəhəti:

a)Metaldan istifadə  edilməsi.

b)Əmək alətlərinin daşdan hazırlanması.

c)Ox və kamandan istifadə edilməsi .

d)”Neandertal   adam”  ın mövcud  olması .

e)Əkinçiliyin  əsas  təsərrüfat sahəsi olması.

9.Kür-Araz   mədəniyyətinə aiddir.

1. 1-ci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi .

2.Toxa əkinçiliyinin  yaranması.

3.Köçmə  maldarlığın  meydana gəlməsi.

4.İlk şəhər mərkəzlərinin yaranması

Ataxaqanlığın suqut etməsi.

a)1,2        b)3,4      c)2,5      d)4,5     e)1,3

10. 1-ci xosrovun  vergi islahati kecirmekde esas meqsedi.

1.Feodallarin qudretini sarsitmaq.

2.Vergi yigan memurlarin ozbasinaligini azaltmaq.

3.Toplanmis vesaitin birbasa xezineye  daxil olmasini temin etmek.

4.Din  xadimlərini  zəifltmək.

5.Can  vergisini  ləğv etmək.

a)3,5    b)1,4     c)2,3     d)1,5       e)2,4

11.Xronaloji  ardicilligi muəyyən edin:

1.Girdiman dovlətinin yaranması.

2.Albanyada  uzunmuddətli mərzbanlığın sonu

3.Bərdənin Albanyanin paytaxti olması.

4.Dzirav döyuşu.

a)4,2,1,3  b)1,2,3,4  c)2,4,3,1  d)1,3,4,2  e)4,1,2,3

12.Mannanin  idarə sistemi uçun xarakterikdir:

1.Dovlətin hökmdar tərəfindən idarə edilməsi .

2.Butun səlahiyyətlərin  “Agsaqqallar şurası”nın  əlində cəmləşməsi.

3.Hakimiyyətin irsi olmasi.

4.Xalq yığıncağının əsas idarə  orqanı olması.

5.Dövlətin icma uzvləri tərəfindən idarə edilməsi.

a)4,5       b)1,3          c)2,3           d)1,4         e)2,5       

13.Albaniyada  1-ci mərzbanlığın  yaradılmasından  neçə il sonra 2-ci mərzbanlıq yaradıldı?

a)45      b)21           c)47          d)71          e)50

14.Azərbaycanın e.ə.4-cu min-in 2-ci yarsi              3-cu min-in sonu tarixinə aiddir:

a)Assuriya ilə geniş ticarət əlaqələrinin saxlanılması.

b)2-ci ictimai əmək bölgusunun baş verməsi.

c)Ata sitayişinin meydana gəlməsi.

d)Sənətkar-tacirler qrupunun yaranması.

e)Dini ayinlərin  icrasi uçun ibadətgahların  tikilməyə  başlanması.

15.Sasani şahı 1-ci Yezdegerddən    fərqli olaraq  2-ci Yezdegerd:

a)Zərduştluyun təbliğini  qadağan etdi.

b)Vergi islahatı keçirdi.

c)Dizrov doyuşunde meğlub oldu.

d)Albanyanin  mustəqilliyini tanıdı.

e)Xristianlara qarşı mubarizeni guclendirdi.

16.E.ə 4-cu əsrdə Yunan şəhər dövlətlərinin zəifləməsinin əsas səbəbi :

a)Iranin hucumu     b) Hilotların  usyanı   c)İskitlərin hucumu  d)Ara muharibələri  

e)Sasanilərin hucumları

17. 2-ci Pun muharibəsinin  Roma uçun nəticəsi?

a)Siciliya adasinin ələ keçirdi

b)Sardiniya  və Korsika adalarini işğal etdi.

c)Araliq dənizinin qərb sahillərində  hakim dövlətə  çevrildi.

d)Karfagenin  varligina son qoyuldu.

e)Suriya padşahlığının varlığına son qoyuldu.

18.SIN Şi  Xuandi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər.

1.Çin səddinin tikilməsi .

2.Vyetnam və koreyanin isgali .

3.Olkənin 36 vilayətə bolunməsi.

4.Boyuk hun dovletinə son qoyulması.

a)2,3          b)1,2      c)1,4     d)2,4     e)1,3

19. E.ə 220-ci ilde :

a)Mete hakimiyyətə gəldi.

b)”Boyuk ipək yolu “  hunlarin nəzarətinə keçdi.

c)Boyuk Hun dövlətinin esası qoyuldu.

d)Teoman tanhu   Çini  ələ keçirdi.

e)Boyuk Çin səddinin inşaası başlandı.

20.Xronoloji ardicıllığı muəyyən edin:

1.Hindistanda dovlətlər meydana gəldi.

2.Makedonyali Isgəndərin mərkəzi Asiyaya yuruşu.

3. 2-ci  Filippin iskitləri meğlub etməsi.

4.Əhəmənilər dövlətinin yaranması.

5.Şumer şəhər dövlətinin yaranması.

a)1,2,3,4,5         c)5,4,3,1,2      e)5,1,2,3,4

b)5,1,4,3,2           d)1,5,4,3,2

21.Manna-Aşşur munasibetlerinin pozulmasinin sebebleri ne idi?

a)Aşşurlarin  tez-tez Manna torpaqlarina yuruşu.

b)Aşşurların Mannadan  xerac tələb etməsi.

c)Mannanin turk mənşəli  kim mer    iskit,saklarla  yaxınlaşması.

d)Mannanın Aşşur xəzinəsinə  xərac  göndərməkdən imtina etməsi.

e)Midiya dövləti ile dostluq munasibətlərinin qurulması.

22.E.ə.53 –cu ilde Roma-Parfiya  muharibələrində Atropatena nə uçun Parfiyanın tərəfində olmuşdu?

a)Atropatenin öz torpaqlarının butövluyunu qorumaq istəyindən .

b)Atropatena hökumdarının öz hakimiyyətini  qorumaq istədiyindən.

c)Roma asılılığına son qoymaq istədiyindən.

d)Romani özu uçun təhlukə hesab etdiyindən.

e)Sasani asılılığına duşməmək uçun.

23.Atropatenada şəhərlər salınırdıi:

1.Karvan yolları uzərində

2.Hundur təpələr uzərində

3.Əlverişli alinmaz məkanlarda

4.Böyuk  məbədlərin  ətrafinda

a)1,2         B)2,4     C)1,4     D)3,4    E)2,3

24.Albanyadan  fərqli olaraq atropatena:

a)Ərəblərin hucumuna məruz qaldı

b)Azərbaycanın şimal torpaqlaında yarandı

c)Eramızın ilk əsrlərində öz mustəqilliyini itirdi

d)Selevkilərlə dostluq munasiibətləri yaratdı

e)Makedonyalı İsgendərin sağlığında dövlət yaratdı

25.Dunya tarixində ilk yazılı muqaviləni  hansı Misir hökmdarı bağlanmışdı?

a)1-ci Tutmos             c)1-ci Ramzes       e)Coser

b)3-cu Tutmos           d)2-ci Ramzes